Szukaj

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Szybki kontakt

Telefon:+48 530 958 958

Napisz wiadomość: BOK

Newsletter


Reklamacje i zwroty


Załączniki:

1.PDF Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrotu towaru).

2.PDF Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową lub usterki w okresie gwarancyjnym .

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 


8.1 Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową, jeżeli istniała ona w chwili wydania Towaru.

8.2 Określa się następująco zasady realizacji przez Konsumenta uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z Umową: Towary oferowane przez Sklep posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży oraz są objęte gwarancją producenta, jeżeli zostanie to wyraźnie określone w opisie Towaru.

8.2.1           Konsument  zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;

8.2.2           Konsument zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób domaga się usunięcia niezgodności Towaru z Umową;

8.2.3           Konsument zobowiązany jest wyjaśnić w jakim zakresie według niego Towar jest niezgodny z Umową, a ponadto dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru; w przypadku niewskazania w jaki sposób Towar jest niezgodny z Umową lub niedołączenia kopii dowodu zakupu, Sklep wyznaczy Konsumentowi 7-dniowy termin do usunięcia braków, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu zwróci Towar Konsumentowi;

8.2.4           Sklep rozpatruje reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 14.-dniowy może ulec proporcjonalnemu wydłużeniu, jeżeli Sklep dokona uzasadnionego wezwania Konsumenta, na zasadach określonych .

8.3 Zasady realizacji roszczeń Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Towaru określa karta gwarancyjna Towaru.

8.4  W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej realizowanej w oparciu o dokument gwarancyjny producenta Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wraz z reklamowanym Towarem przesłać do Sklepu:Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub w formie e-mail z BOK lub producentem Towaru. Sklep nie uzależnia prowadzenia postępowania reklamacyjnego od dokonania uprzedniego kontaktu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.4.1           oryginał karty gwarancyjnej,

8.4.2           kopię dowodu zakupu,

8.4.3           formularz reklamacyjny, którego wzór dostępny jest na Stronie internetowej.

8.5 Określa się następująco zasady związane z realizacją przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji producenta Towaru w przypadku ich realizacji przez Klienta za pośrednictwem Sklepu:

8.5.1           Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;

8.5.2           w przypadku braku opisu usterki, karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu, i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Klientowi na usunięcie tego braku (nie krótszego niż 7 dni) Sklep nie będzie realizował reklamacji, a Towar odeśle na koszt Klienta w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynie termin na usuniecie braków przez Klienta;

8.5.3           w przypadku istnienia wad objętych gwarancją i wykonania napraw w tym zakresie, Towar zwracany jest Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sklepu, niezwłocznie po jego zwrocie przez producenta, lub bezpośrednio przez producenta Towaru po jego naprawie, nie później jednak niż w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz umowy gwarancyjnej.

8.6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca

może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@energy-eco.pl lub też pisemnie na adres: ul. Z.Augusta 16 , 76-200 Słupsk.

8.6.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu

reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.6.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.6.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu

reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8.7. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

8.7.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować w pierwszej

kolejności do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego

lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta

rozliczeniowego:

8.7.2. spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – strona kontaktowa (www.przelewy24.pl), formularz kontaktowy

(http://www.przelewy24.pl/cms,49,formularz_kontaktowy.htm), numer telefonu kontaktowego: +48 61 642 93 44.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1  Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym przedmiocie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania Towaru.

9.2  Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Hossa Adam Pendzich. ul. Z.Augusta 16 , 76-200 Słupsk, lub na adres e-mail: serwis@energy-eco.pl .

9.3  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest dostępny na żądanie Konsumenta.

9.4  W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sklepu. To, co Konsument i Sklep wzajemnie sobie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że na przestrzeni czasowej od przekazania Towaru Konsumentowi nie może nastąpić:

a) mechaniczne uszkodzenie Towaru, lub

b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,

chyba, że powyższe jest wyłącznie przyczyną niezgodności Towaru z umową.

9.5  Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

9.6  Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sklepu, tj.: Hossa Adam Pendzich ul.Z.Augusta 16 , 76-200 Słupsk.

9.7  Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

9.8  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze

porozumienia stron.

7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np.

prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@energy-eco.pl lub też pisemnie na adres: ul. Z.Augusta 16 , 76-200 Słupsk. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej

wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o

świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie

rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po

bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim

wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o

świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta .


Wybierz język

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Oferta hurtowa

Jeśli chcesz skorzystać z oferty hurtowej kliknij tutaj.